"กำหนดการ Innovative School 2018"
Theme : Designing New Environments to support Quality in Education

วันที่ 25-26 เมษายน 2561 ณ ห้องวายุภักษ์ 2-4
ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

Day 1

April 25, 2018

เวลา

ห้องสัมมนาใหญ่

08.00-08.45 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

08.45-09.15 น.

กล่าวเปิดงานพร้อมปาฐกถาพิเศษ : Transforming Education and Healthcare in Full Stream to Upscale Thailand Digital Economy and Society

·        เมื่อดิจิทัลเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก  ประเทศไทยก็หนีไม่พ้น เหมือนๆ กับทุกประเทศอื่นๆ ในโลกใบนี้ ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม ประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่าน หรือ transform ด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี  ดังนั้น เราจะต้องปรับกระบวนทัศน์กันอย่างไร  เพื่อไม่ให้ล้าหลัง แต่ทว่าต้องเดินหน้าและก้าวให้ทันกับกระแส digital disruption นี้

·        โลกและประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่าน ด้วยความเร็วและรุนแรง  ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม  ซึ่งการเตรียมพร้อมเพื่อรับมืออย่างรู้เท่าทันเท่านั้น ที่จะทำให้ประเทศไทยได้ประโยชน์จากคลื่นลูกที่ 4 ที่กำลังอภิวัฒน์โลกใบนี้

·        นอกจากการศึกษาซึ่งเป็นแกนหลักสำคัญในการผลิตทุนมนุษย์แล้ว  ทางด้านสาธารณสุข ซึ่งมีส่วนสร้างเสริมและดูแลทุนมนุษย์ให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศนั้น ก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน  รัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับและพัฒนาสาธารณสุขของประเทศมาโดยตลอด ยังคงมีความท้าทายอีกมาก ท่ามกลางบริบทใหม่ New Normal ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม

โดย   ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

09.15-10.00 น.

กล่าวต้อนรับ และกล่าวรายงาน

โดย  คุณบุญรักษ์ สรัคคานนท์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย

10.00 10.30 น.

(30 นาที)

พักรับประทานอาหารว่าง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี

10.30 11.10 น.

(40 นาที)

ปาฐกถา 1 : Design Thinking : The Most Needed for The 21st Century Education and Skills

คือ Mindset ไม่ใช่ Tool…. คือกระบวนการในการคิดที่ให้ความสาคัญกับบุคคล Human Touch เพื่อมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ต่างๆ เราจะผลิตบัณฑิตสายพันธุ์ใหม่ให้มี Design Thinking ได้อย่างไร เริ่มที่ตรงไหน และเราพร้อมหรือไม่ที่จะผสานรวมกลยุทธ์สาคัญนี้ลงไปในอุดมศึกษา เราช้าล้าหลังไปหรือยัง ??

โดย ดร.วิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ คณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการและพัฒนาเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   

11.10 11.40 น.

กรณีศึกษา 1 “Security and Safety Guard for Higher Education”    

โดย คุณวุฒิชัย กัลยากิตติกุล  Product Manager บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

11.40 13.00 น.

(80 นาที)

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 13.40 น.

(40 นาที)

ปาฐกถา 2 : Reinventing The Traditional Classroom to Create The Entire School Experience

โลกในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมหาศาลจากอดีต  วิธีการที่เด็กๆ จะสื่อสารกับเพื่อนๆ การรับรู้ และแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร และการดำเนินชีวิต แตกต่างจากในยุคของพ่อแม่หรือครูเป็นอย่างมาก ไม่เฉพาะเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น แต่รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วไร้ขีดจำกัด การเรียนการสอนในยุคนี้ จึงต้องเปลี่ยนแปลงไป ห้องเรียนธรรมดาจะต้องถูกเปลี่ยนให้เป็นห้องเรียนที่มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างไม่มีขีดจำกัด  แบบไหน และ อย่างไร?

โดย รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

13.40 14.10 น.

กรณีศึกษา 2 Choose the right spec for the right usage of PC in Organization

โดย คุณจิระวัฒน์ นันทปราโมทย์ Channel Sale Manager AMD Thailand

14.10 14.50 น.

(40 นาที)

ปาฐกถา 3 : skills for the 21st Century – Making students creative and adaptive

“โตขึ้นอยากเป็นอะไร” เราเคยถูกถาม และเราเคยเป็นคนถาม แต่เมื่อโตขึ้น มีสักกี่คนที่ได้ทำตามความฝันนั้นให้เป็นจริงได้  ระบบการศึกษาไทย ทำอะไรกับความฝันของเด็กๆ เหล่านั้น  เรารู้แต่การจัดการความรู้ Knowledge Management แต่ไม่เคยพูดเรื่องการจัดการความฝัน Dream Management  ความถนัด” กับ “ความฝัน” ต้องนำไปชนกับ “ความเป็นจริง” นั่นอาจจะเป็นคำตอบคุณภาพทางการศึกษาที่ดีที่สุดหรือไม่?

โดย Mr.Hugh Delaney chief of education section, UNICEF Thailand

14.50 - 15.20  น.

(30 นาที)

พักรับประทานอาหารว่าง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี

                                                                             

15.20 16.30 น.

(70 นาที)

เสวนา1 :   Digital Disconnection: Making Meaningful Collaboration Within An Educational Ecosystem

เมื่อโลกทุกวันนี้ มีดิจิทัลเทคโนโลยีอยู่ในทุกขั้นตอนของการใช้ชีวิต  การศึกษาก็เช่นเดียวกัน  เราควรจะทำอย่างไร ให้ดิจิทัลเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ ตลอดขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ เป็นการสร้างแรงบันดาลใจสำหรับอนาคต  เด็กทุกคนมีพลังที่จะไปให้ถึงฝันของตัวเอง  เทคโนโลยีควรจะเป็นยานพาหนะนำเขาก้าวเข้าไปสู่อนาคตที่สดใส การศึกษาจะต้องเป็นมากกว่าเพียงแค่การเรียนการสอน แต่ต้องเป็นแรงบันดาลใจ

เสวนา โดย

v รศ.ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  

v ผศ.ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดำเนินรายการ โดย

v นายจิรัฏฐ์  แจ่มสว่าง ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2560

16.50 19.00 น.

Networking Cocktail Reception

Day 2

April 26, 2018

เวลา

ห้องสัมมนาใหญ่

09.00 09.40 น.

(40 นาที)

ปาฐกถา 4 :  From Innovative Pedagogy to Smart School

“ต่อยอด ขยายวง”  Smart School ต้องเป็นการพัฒนาระบบหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างกว้างขวาง อันจะก่อให้เกิดการคิดวิเคราะห์เป็นและพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง  เทคโนโลยี ควรถูกนำมาให้ให้เต็มที่ อย่างเหมาะสม และมีคุณภาพ ควบคู่ไปกับหลักสูตร เนื้อหา สาระ แบบเรียน แบบฝึกหัด แบบทดสอบ และแหล่งเรียนรู้อย่างสอดคล้องยิ่ง

โดย นาวาอากาศเอก ศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง คณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

09.40 10.10 น.

กรณีศึกษา 4

10.10 10.40 น.

(30 นาที)

พักรับประทานอาหารว่าง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี

10.40 – 11.40 น.

(70 นาที)

เสวนา2  :   Building Teachers Capability to STEM Transforming

การศึกษาแบบ STEM นับว่าเป็นนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบใหม่ สำหรับประเทศไทย ครูควรจะเข้าใจศาสตร์นี้อย่างถ่องแท้ โดยการประยุกต์การสอนทั้ง 4 ศาสตร์เข้าด้วยกัน ทำอย่างไร จะนำ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ วิศวกรรม คณิตศาสตร์ สถิติ เทคโนโลยี หรือแม้แต่ สังคม มาบูรณาการในการจัดการการเรียนการสอน ครูควรได้รับการอบรมเรื่องนี้อย่างเต็มกระบวนการหรือไม่?

อภิปรายร่วม โดย

v นางสาวกุศลิน  มุสิกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

v นายจิระศักดิ์ สุวรรณโณ ที่ปรึกษาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.) ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

11.40 12.10 น.

กรณีศึกษา 5

12.10 13.10 น.

(60 นาที)

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.10 13.50 น.

(40 นาที)

ปาฐกถา 5 : Project-Based Learning—Keys to 21st Century Skills

สู่มิติใหม่แห่งการเรียนรู้  การเรียนในศตวรรษที่ 21 เน้นการมีทักษาะเพื่อการดำรงชีวิต จะต้องเป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือฝึกปฏิบัติด้วยตัวเอง  Learning by Doing ซึ่งวิธีการเรียนที่น่าสนใจในลักษณะนี้คือ Project-Based Learning มาร่วมฟังตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงจากโครงการต่างๆ ในพระราชดำริ

โดย ดร. ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

13.50 14.30 น.

(40 นาที)

ปาฐกถา 6 : Preparing Teachers and Developing School Leaders for the 21st Century: Lessons from our Local Experience

เปลี่ยนโรงเรียนและครูใหม่ “โรงเรียนเรียนรู้  ครูนักวิจัย”

“เทคโนโลยีไม่ใช่นำมาแทนครู  แต่เทคโนโลยีคือเครื่องมือของครู” 

“ครูต้องประเมินการสอนเป็น ไม่ใช่ประเมินการเรียนของนักเรียนเพียงอย่างเดียว”

โดย นายศุภโชค ปิยะสันติ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี

14.30 - 15.00  น.

(30 นาที)

พักรับประทานอาหารว่าง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี

15.00 16.10 น.

(70 นาที)

Debate Panel  :  Reinventing the Modern Higher Education System : Best Practice and Lessons Learned

·        “ปฏิรูปการศึกษา” ในที่สุดแล้ว..... ใครจะได้อะไร

·        ปี 2546 ประเทศไทยยกเลิก ทบวงมหาวิทยาลัย  ปี 2547 ประเทศมาเลเซีย และ สิงคโปร์ ตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ปัจจุบัน World Ranking เราเทียบกับเขาเป็นอย่างไร

·        Credit Transfer ต้องเกิดขึ้นให้ได้  เรียนข้ามศาสตร์ ข้ามสถาบัน ความร่วมมือระหว่างสถาบันมีมากพอหรือยัง

·        ร่าง พ.ร.บ.อุดมศึกษาใหม่  ได้มีการ address ประเด็นใหม่ทางด้านเทคโนโลยีโลกหรือไม่

·        และคำถามอีกมากมาย ที่ชวนให้ถกอภิปราย 

ร่วมเสวนา โดย

v รศ.ดร.อิทธิพล แจ้งชัด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

v รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

v ผศ.ดร.เชษฏฐเนติ ศรีสอ้าน คณบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต

ดำเนินรายการ โดย           

v ดร. พนิตา สุรชัยกุลวัฒนา อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  

(หัวข้อนี้ย้ายไปห้อง Education ICT Forum ห้อง 402)

เลขานุการการจัดงาน และบริหารการจัดงานโดย

บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้บริหารโครงการฯ)
159/21 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 02-661-7750 ต่อ 221, 223, 216 แฟกซ์ 02-661-7757
E-mail : Info-absolute@absolutealliances
เฟซบุ๊ค : Education-ICT-Forum
© Copyright 2019 Innovative School Summit 2018 - All Right Reserved.